Kto to jest notariusz i czym się zajmuje?

Kto to jest notariusz i czym się zajmuje?

Kto to jest notariusz i czym się zajmuje? Notariusz to osoba posiadająca specjalne uprawnienia do udzielania m.in. publicznych poświadczeń dokumentów oraz sporządzania aktów notarialnych. Notariusz pełni funkcję niezależnego i bezstronnego świadka, który ma za zadanie zapewnić prawidłowość i bezpieczeństwo dokonywanych przez strony czynności prawnych.

Do zadań notariusza należy między innymi:

 • poświadczanie podpisów na dokumentach,
 • uwierzytelnianie odpisów i wyciągów z dokumentów,
 • sporządzanie testamentów, umów, pełnomocnictw i innych aktów notarialnych,
 • prowadzenie ksiąg wieczystych,
 • udzielanie porad prawnych.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, a jego działalność jest regulowana przez przepisy prawa. W Polsce notariusz jest powoływany przez ministra sprawiedliwości po przejściu odpowiedniego egzaminu notarialnego i spełnieniu innych wymagań ustawowych.

Testament spisany u notariusza

Testament spisany u notariusza to testament notarialny. Jest to jeden ze sposobów sporządzenia testamentu, który ma na celu zapewnienie większej ochrony prawnej i pewności co do woli spadkodawcy.

Testament notarialny musi być sporządzony przez notariusza lub przez osobę, która posiada odpowiednie pełnomocnictwo do sporządzenia testamentu w obecności notariusza. Notariusz ma za zadanie udzielenie pomocy w sporządzeniu testamentu, wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i dokładne zapoznanie się z treścią testamentu.

Kto to jest notariusz i czym się zajmuje?
Kto to jest notariusz i czym się zajmuje?

Po sporządzeniu testamentu notarialnego notariusz przechowuje oryginał dokumentu i wpisuje jego treść do rejestru testamentów. Testament notarialny jest jednym z nielicznych dokumentów, które mogą być uznane za niewątpliwy dowód w przypadku sporu dotyczącego dziedziczenia.

W przypadku, gdy osoba zmarła, notariusz przekazuje oryginał testamentu notarialnego do sądu, który na tej podstawie wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Testament notarialny może być także zmieniany lub unieważniany za pośrednictwem notariusza, co zapewnia dodatkową ochronę praw dla spadkobierców i zabezpiecza wolę spadkodawcy przed ewentualnymi sporami i nieporozumieniami.

Księga wieczysta

Księga wieczysta to rejestr, w którym są prowadzone zapisy dotyczące nieruchomości oraz praw związanych z nimi. Każda nieruchomość posiada swoją własną księgę wieczystą, która jest prowadzona przez sąd rejonowy właściwy ze względu na położenie nieruchomości.

W księdze wieczystej zawarte są informacje dotyczące:

 • danych nieruchomości, takich jak adres, powierzchnia, numery działek, itp.
 • prawa własności nieruchomości,
 • ograniczeń w dysponowaniu nieruchomością, takich jak hipoteki, zastawy, itp.
 • praw i obowiązków wynikających z praw własności, takich jak służebności gruntowe, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, itp.

Księga wieczysta jest ważnym dokumentem, który potwierdza prawa własności nieruchomości oraz stan prawny nieruchomości. Wpis do księgi wieczystej jest konieczny w przypadku sprzedaży nieruchomości, aby potwierdzić, że sprzedający jest jej właścicielem oraz aby kupujący mógł nabyć prawo własności do nieruchomości.

Zmiany w księdze wieczystej, takie jak ustanowienie hipoteki czy przeniesienie własności, dokonuje się na podstawie aktów notarialnych. Notariusz wpisuje informacje o takich zmianach do księgi wieczystej i przekazuje jej oryginał do sądu rejonowego. Sąd dokonuje odpowiednich wpisów i aktualizacji księgi wieczystej.

Jakich porad prawnych udziela notariusz?

Notariusz może udzielać porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa nieruchomości, prawa handlowego oraz prawa pracy.

Porady prawne udzielane przez notariusza mogą dotyczyć różnych kwestii, takich jak:

 • Sporządzanie umów, w tym umów kupna-sprzedaży, umów najmu, umów o pracę, umów o dzieło, umów przedwstępnych, umów darowizny, umów pożyczki, umów zlecenia, itp.
 • Sporządzanie testamentów, postanowień o dziale spadku, a także udzielanie informacji na temat dziedziczenia i spadków.
 • Udzielanie informacji i pomocy w zakresie nabycia nieruchomości, w tym udzielanie porad dotyczących umów deweloperskich, umów przedwstępnych, oraz pomocy przy przeprowadzaniu transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.
 • Pomoc w założeniu i rejestracji spółek oraz spółdzielni mieszkaniowych, a także w zakresie wykonywania czynności związanych z działalnością gospodarczą.
 • Udzielanie porad dotyczących prawa rodzinne, w tym przy sporządzaniu umów o podział majątku, umów o separację, a także przy zawieraniu małżeństwa.
 • Pomoc w zakresie wykonywania czynności związanych z zagranicznymi dokumentami, w tym przekładu dokumentów, legalizacji i apostille.

Notariusz nie może udzielać porad prawnych, które przekraczają jego kompetencje lub wymagają szczegółowej interpretacji prawa. W takim przypadku notariusz może skierować osobę do odpowiedniego prawnika lub doradcy podatkowego.

Ile zapłacimy za usługi notarialne? 

Koszt usług notarialnych zależy od rodzaju czynności oraz wysokości opłat notarialnych, które są określone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Opłaty notarialne są uzależnione m.in. od wartości przedmiotu czynności oraz od wysokości wynagrodzenia notariusza. Na przykład, opłata notarialna za sporządzenie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości wynosi 2% wartości nieruchomości, natomiast opłata notarialna za poświadczenie podpisu wynosi 17 zł za każdy podpis. 

Kancelaria Notarialna Pacuła
ul. Opoczyńska 4A lok. 5
02-526 Warszawa – Mokotów
22 121 67 85

Jak zaprogramować kartę RFID? Previous post Jak zaprogramować kartę RFID?
Pozycjonowanie w Warszawie Next post Pozycjonowanie w Warszawie